Obrazovni materijali

Obrazovni materijal o izradi kurikula za neformalno otvoreno učenje

Obrazovni materijal je usmjeren na razvoj kompetencija nastavnika i predavača za izradu kurikula za otvoreno učenje uporabom online obrazovnih materijala, kako bi planirali procese otvorenog učenja i njihovo priznavanje u formalnom obrazovanju i od poslodavaca. Obrazovni materijal uključuje teorijske smjernice, prezentacije kao i praktične zadatke. Prije svake cjeline određene su konkretne vještine i kompetencije koje će polaznici steći kroz gradivo, a kroz grupni rad poticat će se otvorena suradnja nastavnika i predavača s ciljem boljeg povezivanja otvorenog učenja sa zahtjevima formalnog učenja i poslodavaca.

Predviđeno vrijeme potrebno za savladavanje obrazovnih materijala je 20-30 nastavnih sati, a prilagođeni su za samoučenje i za učenje u učionici.

 

Obrazovni materijal o primjeni digitalnih značaka

Obrazovni materijal je usmjeren na razvoj kompetencija nastavnika i predavača povezanih s primjenom digitalnih značaka u otvorenom učenju s ciljem planiranja priznavanja i potvrđivanja procesa otvorenog učenja u formalnom sustavu i od poslodavaca. Obrazovni materijal uključuje teorijske smjernice, prezentacije kao i praktične zadatke. Prije svake cjeline određene su konkretne vještine i kompetencije koje će polaznici steći kroz gradivo, a kroz grupni rad poticat će se otvorena suradnja nastavnika i predavača s ciljem boljeg povezivanja otvorenog učenja sa zahtjevima formalnog učenja i poslodavaca.

Predviđeno vrijeme potrebno za savladavanje obrazovnih materijala je 20-30 nastavnih sati, a prilagođeni su za samoučenje i za učenje u učionici.

 

Obrazovni materijal o priznavanju rezultata neformalnog otvorenog učenja u formalnom kurikulu

Obrazovni materijal je temeljen na teorijskim smjernicama iz aktualnih istraživanja te na praktičnim zadacima za polaznike kako bi se razradili individualni pristupi za primjenu u njihovom kontekstu. Materijali daju uvid u trenutačno stanje u ovom području i primjere dobre prakse uspješne integracije ponude otvorenog učenja u formalni kurikul, kao i u postojeće procedure priznavanja koje se već primjenjuju u Europi. Nadalje, uključuje smjernice i popise koji će pomoći ustanovama koje nude otvoreno učenje u oblikovanju obrazovne ponude na način da se zadovolje zahtjevi za priznavanje u formalnom obrazovanju te za pregovaranje s ključnim dionicima.

Predviđeno vrijeme potrebno za savladavanje obrazovnih materijala je 20-30 nastavnih sati, a prilagođeni su za samoučenje i za učenje u učionici.

 

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!