Pripažinimas

Kompetencijomis grįstas atvirasis nuotolinis mokymasis

Kompetencijomis grįstas atvirasis ir nuotolinis mokymasis nebūtinai gali būti organizuojamas ir vykdomas pagal formalias mokymo programas. Šio tipo švietimas gali būti vedamas kvalifikuotų dėstytojų ar mokytojų arba lyderių, turinčių daugiau patirties. Nors formalus laipsnis ar diplomas nėra suteikiamas, tačiau neformalus mokymasis yra labai praturtinantis ir praplečiantis besimokančiojo žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Besimokančiojo motyvacija ir susidomėjimas yra pagrindinė varomoji jėga šiame mokymesi. Dėl šios priežasties, šio tipo mokymasis yra laikomas labiau įtraukiančiu nei formalusis mokymas.

Atvirosios neformalios mokymo programos suteikia daug daugiau lankstumo turinio kūrime ir panaudojime. Panaikinus formaliąją dalį, švietimo institucijos ir įmonės dažniausiai gali greičiau sukurti ir pristatyti turinį auditorijai, tokiu būdu, taip, kad tai būtų prasmingiausia profesinei ir kompetencijų plėtrai.

Tarptautinių pasiekimų pripažinimas naudojant skaitmeninius ženkliukus

Besimokančiojo mokymosi progresas ir pasiekimai gali būti nurodomi naudojant Moodle skaitmeninius ženkliukus/pažymėjimus, kurie būtų susieti su tam tikrais apibrėžtais mokymosi ir užduočių atlikimo etapais. Skaitmeniniai ženkliukai/pažymėjimai gali būti suteikti keliais skirtingais būdais: automatiškai, kai besimokantysis įvykdo visus reikalavimus neformaliam kurse, arba rankiniu būdu, gali būti suteiktas kurso mentoriaus/vadovo/administratoriaus.

Automatis išdavimo būdas gali būti aktyvuotas arba pačio besimokančiojo, jam/jai paspaudus užbaigimo langelį prie tam tikrų kurso blokų, arba pačios Moodle sistemos, kai besimokantysis pasiekia bent minimalius reikalavimus tam tikrose užduotyse. Šie pasirinkimai yra iš anksto nustatomi kiekviename kurse.

Skaitmeniniai ženkliukai/pažymėjimai skatina besimokančiųjų motyvaciją užbaigti kursą ir tęsti mokymąsi panašiose mokymosi srityse.

Mokymų susiejimas su formaliojo ugdymo turiniu

ReOPEN platforma geba kurti tinkamas prielaidas atviro neformalaus mokymo atpažinime. Besimokančiojo patvirtinimas yra užtikrinamas registracijos procesu prieš suteikiant jam prieigą prie mokymosi medžiagos ir prieš leidžiant užmegzti sąveiką tarp besimokančiojo ir dėstančiojo.

Kita funkcija, susijusi su neformalaus atvirojo mokymo pripažinimu, yra galimybė gauti skaitmeninę akreditaciją, t.y. skaitmeninį pažymėjimą, nurodantį kurso baigimą. Neformaliojo atvirojo mokymo turinio kokybė yra pagrindas kurso plėtojime. Į medžiagą turi būti įtraukta aiškūs pasiūlyto mokymo kelio aprašymai, medžiaga turi būti aiškiai struktūrizuota į grupes ir temas ir nurodyti mokymosi rezultatai kiekviename etape.

Yra įtrauktos atitinkamai pritaikytos užduotys, leidžiančios tiksliai įvertinti besimokančiuosius. Naudojant neformaliojo atvirojo mokymosi platformas yra sukuriamos sąlygos šiam mokymuisi tapti pripažintu formalaus švietimo įstaigose, ypač kai nuorodos, šaltiniai ir informacija formaliajame švietime ir neformaliajime švietime sutampa kursų aprašymo srityse.

Your feedback matters!

Fill in the short survey Feedback matters!